Question 1 / 15

1. Fukui

2. Hokkaido

3. Tokyo

4. Okinawa