HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
season (of the year)
四季 shi ki - the 4 seasons
季節 ki setsu - the seasons, season
季節的 ki setsu teki - seasonal