HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
きょくごくきわめる:きわまる:きわextreme, pole (north and south)
積極 sekkyoku - positive
南極 nan kyoku - the South Pole, Antarctic
北極 hokkyoku - the North Pole