HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
もう - hair
赤毛 aka ge - red head, red hair
髪の毛 kami no ke - hair (on head)
鼻毛 hana ge - nose hair
毛虫 ke mushi - caterpillar