HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
こう - navigate
航海 kou kai - voyage, sailing
米国航空宇宙局 bei koku kou kuu u chuu kyoku - NASA