HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
いしせきしゃくこく stone
隕石 in seki - a meteorite
化石 ka seki - a fossil
磁石 ji shaku - magnet
宝石 hou seki - gem, jewel
石鹸 sekken - soap
一石二鳥 isseki ni chou - killing 2 birds with one stone