HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
うしなう:しつ to lose; slip
失業 shitsu gyou - unemployment
失敗 shippai - failure, mistake
失望 shitsu bou - disappointment
失礼 shitsu rei - rude, impolite, excuse me