HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
さいまつりまつ- festival
文化祭 bun ka sai - Culture Day
夏祭 natsu matsuri - Summer festival
祭日 sai jitsu - national holiday