HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
さら - plate, dish
皿洗い機 sara arai ki -a dishwasher machine
sara - dish, plate