HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

湿  
しめる:しめす: シツ - damp
加湿器 ka shitsu ki - humidifier
湿気 shikke - moisture