HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
:くつ shoes
靴下 kutsu shita - socks
靴磨き kutsu migaki - shoe shine, shining shoes