HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
すえまつばつ - the last part, end
結末 ketsu matsu - end, conclusion
週末 shuu matsu - weekend
幕末 baku matsu - end of the Edo period