HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
せつ- to contact, touch
直接 choku setsu - direct, immediate
面接 men setsu - interview (for a job...)