HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
ぞうつく- to make
人造 jin zou - aritificial, man-made
人造湖 jin zou ko - artificial lake
天地創造 ten chi sou zou - (God's) creation