HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
ぞうにくむ:にくい:にくらしい:にくしみ - hate, dislike
生憎 ai niku - unfortunately...
愛憎 ai zou - likes & dislikes