HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
そこてい - bottom
心の奥底 kokoro no oku soko - the bottom of one's heart
底無し穴 soko nashi no ana - bottomless pit