HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
とうげる - to throw
投球 tou kyuu - pitching, throw a ball
投資 tou shi - investment
投票 tou hyou - voting, to vote