HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
かくかわ leather, reform
改革 kai kaku - reform, reformation
経済改革 kei zai kai kaku - economic reform
革命 kaku mei - revolution