HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
かのかれ he, that
彼氏 kare shi - a boyfriend
彼女 kanojo - a girlfriend, she