HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
かわ skin
kawa - skin, hide, leather, fur, pelt, bark
皮肉 hi niku - sarcasm