EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

Think of the top part as a roof

1) ka, 2) ke, 3) ya, 4) ie - house

家族 ka zoku - family
作家 sakka - writer, novelist, author
愛猫家 ai byou ka - lover of cats