EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

The left part means person [] and the right is book []

1) tai, 2) karada, 3) katachi - body, object

気体 ki tai - gas, vapour
具体的 gu tai teki - concretely, tangible
体が弱い karada ga yowai - body is weak