EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

使  

1) shi, 2) tsukau, 3) tsukai- use

天使 ten shi - angel
大使 tai shi - ambassador
使いやすい tsukai yasui - easy to use