EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

This is one of those rare kanji with just one reading and meaning

1) shuu - week

一週間 isshuu kan - one week
先週 sen shuu - last week
来週 rai shuu - next week
週末 shuu matsu - weekend