EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

It looks like a runner getting ready to start the race

1) sou, 2) hashiru - run

競走 kyou sou - race
脱走 dassou - escape, desertion
逃げ走る nige hashiru - to run away