EASY (IER) KANJI - JLPT 3 KYUU

There is a person [- kata] with an arrow [- ya] finding food for his tribe and family

1) zoku - tribe, family

民族 min zoku - tribe
家族 ka zoku - family
核家族 kaku ka zoku - nuclear family