EASY (IER) KANJI - JLPT 4 KYUU

It looks like a side view of a dog (with no tail) ready to go

1) gyou, 2) kou, 3) i(ku) - to go

行きましょう ikimashou - Let's go!
銀行 gin kou - bank
旅行 ryo kou - a trip, travel