EASY (IER) KANJI - JLPT 4 KYUU

The next in numbers. add another 0
1) ban, 2) man - ten thousand (10,000)
百万 hyaku man - a million (1,000,000) [100 &10,000]
一万円 ichi man en - 10,000 yen (about $100 US)
万歳 ban zai - hurrah! banzai! hooray! [usually said 3 times in a row]