EASY (IER) KANJI - JLPT 4 KYUU

Think of a woman dancing
Stroke order:
1) jo, 2) onna - a woman, women, female
彼女 kano jo - 1) her, 2) girlfriend
女の子 onna no ko - a girl
女優 jo yuu - an actress